Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego www.markowystyl.pl

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

 

 • 1 Definicje
 1. Ilekroć w regulaminie pojawią się wskazane poniżej pojęcia, należy rozumieć je zgodnie z następującymi definicjami:

1) Sprzedawca –EKOO SILENCE LIMITED LIABILITY COMPANY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa
, prowadząca sklep internetowy działający pod adresem „www.markowystyl.pl” i dokonująca sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem wymienionej strony internetowej

2) Klient – użytkownik sklepu internetowego składający za jego pośrednictwem zamówienie na określony Produkt.

3) Produkt – przedmiot oferowany do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zarówno dostarczany bezpośrednio przez właściciela sklepu, jak i przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu;

4) Polityka Prywatności - dokument Sprzedawcy umieszczony w witrynie sklepu internetowego „www.markowystyl.pl”, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, umieszczony w celu informowania Klientów i innych użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu internetowego o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;

5) Regulamin - niniejszy regulamin.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Produktów własnych oraz oferowanych przez dostawców zewnętrznych.
 2. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym „www.markowystyl.pl” za pośrednictwem:

- sieci Internet (korzystając z procedury składania zamówień on-line);

 1. Zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pozostałe zamówienia przyjmowane są w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00. Zamówienia on-line złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Produkty oferowane w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczane, w tym co do ich właściwościach, jakości, dostępności, ceny, zasad dostawy.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zrealizowanie poszczególnych jego etapów, w tym wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz wybór metody płatności. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży oraz zrealizowania wysyłki.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest także zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, ich akceptacja oraz akceptacja zamówienia. Treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sprzedawcy są zawsze dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu metod płatności, które oferuje Sprzedawca. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, bądź jego firmę, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

 • 3 Zasady realizacji zamówień
 1. Zakup określonego Produktu odbywa się po cenach podanych na stronie sklepu.
 2. Do ceny Produktu należy doliczyć koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju Produktu, miejsca jego doręczenia i wyboru Klienta co do sposobu doręczenia wysyłki.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym są dostępne bezpośrednio u Sprzedawcy lub u jego dostawców.
 4. W wyjątkowych okolicznościach Produkt może być nie dostępny, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 5. Okres realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. W zależności od dostawcy, miejsca doręczenia i formy przesyłki wynosi on od 7 do 21 dni roboczych.
 6. W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 • 4 Formy płatności
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie elektronicznej lub przelewu bankowego, nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty jego złożenia spowoduje jego anulowanie.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych Produktów i obok ceny Produktu doliczany jest do łącznej kwoty zamówienia.

 

 • 5 Uprawnienia konsumenckie
 1. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „www.markowystyl.pl” stanowi zawarcie umowy na odległość. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy Sprzedawcy ………………. lub pisemnie na adres Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa.
 2. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Produkt jest w stanie niezmienionym, jeżeli posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony i jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany.

 1. Dokonując zwrotu Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy, który w odpowiedzi potwierdzi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.
 2. Zwroty dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu, poza kosztem dostawy. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez klienta konto bankowe.
 6. Pozostałe reklamacje lub pytania, na przykład dotyczące jakości, ilości lub terminu dostawy, Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail shop@markowystyl.pl .
 7. Klientowi przysługują również uprawnienia z rękojmi. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może jednak odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Klient składający reklamację obowiązany jest dostarczyć do sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej sklepu internetowego.
 10. Przed przesłaniem reklamowanego Produktu, Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy o tym fakcie, który w odpowiedzi wskaże klientowi adres odpowiedni do dokonania przesyłki.
 11. Reklamacje dokonywane są na adres Sprzedawcy, w przypadku Produktów wchodzących w skład własnej oferty handlowej lub na adres dostawców Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu do sprzedawcy lub jego dostawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca lub jego dostawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 13. Niezależnie od wyniku, Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail.

 

 • 6 Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”), wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta, w tym dostawcom współpracującym ze Sprzedawcą w formie dropshippingu.
 4. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne dla skutecznego zrealizowania zamówienia. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym ich zakresu, celu, podstaw prawnych i przysługujących w związku z tym uprawnień, zostały opisany w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks Cywilny.

 

 

 


 

Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)

sklepu internetowego www.markowysty.pl

 

 Na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym.

Przed dokonaniem zwrotu Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, który w odpowiedzi wskaże Klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.

Powiadomienia dokonać można telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Imię i nazwisko Klienta: ……………………shop@markowystyl.pl................................................................................ Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Konto bankowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer zamówienia / data zamówienia: ..…………………………………………………………………………………………… Zwracany Produkt: ……………………………………………………………………………………………………………………………… Przyczyna zwrotu / bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Do formularz prosimy dołączyć dowód zakupu.

………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, podpis Klienta**

 

*niepotrzebne skreślić;

** podpis jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych, dla potrzeb realizacji prawa zwrotu towaru .


Formularz reklamacji

sklepu internetowego www.markowystyl.pl

 

Przed dokonaniem zwrotu Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, który w odpowiedzi wskaże Klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu. Powiadomienia dokonać można telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Imię i nazwisko Klienta: ……………………shop@markowystyl.pl................................................................................ Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Konto bankowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………. Numer zamówienia / data zamówienia: ..…………………………………………………………………………………………… Reklamowany Produkt: …………………………………………………………………………………………………………………… Data wykrycia wady: ………………………………………………………………………………………………………………………..… Okoliczności wykrycia wady: ………………………………………………………………………………………………………………. Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji: wymiana/naprawa; zwrot gotówki*

Opis wady / uszkodzenia: …………………………….……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do formularz prosimy dołączyć dowód zakupu.

………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, podpis Klienta**

*niepotrzebne skreślić;

** podpis jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych, dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

Polityka Prywatności

sklepu internetowego www.markowystyl.pl

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego „www……shop@markowystyl.plpl” jest EKOO SILENCE LIMITED LIABILITY COMPANY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa
, zwany także „Administratorem”.

Adres poczty elektronicznej: shop@markowystyl.pl

Telefon kontaktowy: + 48 884 864 976

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym „RODO”).

Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa powszechnie obowiązującego do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, w tym w razie koniczności organom ścigania.

 

 • 2 Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zrealizowanie zamówienia Klienta. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu dostawcy oraz przewoźnikowi.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami, Administrator przetwarza dodatkowo nazwę/firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane także w celu:

 • realizacji postanowień zawartych umów z Administratorem,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umów,
 • realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
 • realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

 

 • 3 Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika odwiedzającego stronę sklepu internetowego Sprzedawcy.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

1) Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

2) Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3) Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

4) Dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klientów (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;

Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 • 4 Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przy uzupełnianiu formularza zamówienia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

 • 5 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania

Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma także prawo do:

 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 6 Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 • 7 Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie Polityki prywatności za pośrednictwem korespondencji e-mail. W przypadku zmiany zostanie ona również opublikowana na stronie sklepu internetowego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl